informatie

Regelgeving PMH


Uitkeringen en tegemoetkomingen

Dikwijls wensen personen met een handicap hun inkomensvervangende uitkeringen aan te vullen met een beperkte activiteit als ondernemer. Er zijn twee soorten inkomensvervangende uitkeringen.

Enerzijds heb je, vanuit de Fod Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Personen met een Handicap (in de volksmond Zwarte Lievevrouwestraat genoemd), de inkomensvervangende tegemoetkoming.

Anderzijds is er, vanuit de RIZIV, de ziekteuitkering.

Grootste moeilijkheid bij de inkomensvervangende tegemoetkoming is het feit dat mensen die deze willen combineren met het ondernemerschap dit niet kunnen in bijberoep en aldus, bij soms beperkte activiteiten, hoge sociale bijdragen dienen te betalen.

Bij de ziekteuitkering ondervinden mensen die, als zelfstandige in hoofdberoep, arbeidsongeschikt geraken de grootste moeilijkheden. Wanneer zij met een beperkte activiteit willen herstarten, kunnen zij dit niet in bijberoep. Ook zij dienen dus, ondanks hun beperkte activiteiten, hoge sociale bijdragen te  betalen.

 


Zelfstandigen met ziekteuitkering

Mensen die arbeidsongeschikt zijn door een ongeval of ernstige ziekte, kunnen bij hun ziekenfonds een ziekte-uitkering aanvragen.

Opgelet: Deze uitkering mag dus niet verward worden met de inkomensvervangende tegemoetkoming vanuit de directie-generaal voor personen met een handicap. 

Voorwaarden

U heeft recht op een uitkering als één van de volgende situaties bij u op het moment van de aanvraag van toepassing is:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • U betaalt als zelfstandige bijdragen in het kader van de voortgezette verzekering
 • Als gewezen zelfstandige hebt u gelijkstelling wegens ziekte verkregen
 • U bent meewerkende echtgenoot of echtgenote

U moet, om de uitkering te ontvangen volledig arbeidsongeschikt zijn. Dat betekent dat u niet in staat bent uw beroep verder te zetten ten gevolge van letsels of functionele stoornissen. De adviserende arts van het ziekenfonds oordeelt of dat het geval is.

Drie periodes

We kunnen drie periodes van arbeidsongeschiktheid onderscheiden:

A. Gedurende de zogenaamde “wachttijd”, de eerste 14 dagen van de ongeschiktheid, ontvangt u geen uitkering.

B. Vanaf de 15e dag ontvang u een forfaitaire arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze periode noemt de primaire arbeidsongeschiktheid. De grootte van de forfaitaire uitkeringen hangen af van de gezinssituatie. Momenteel bedragen deze uitkeringen: 46,96 Euro voor een alleenstaande; 35,76 Euro voor een samenwonende en 58,68 Euro voor iemand met gezinslast. Deze bedragen zijn onderhevig aan indexaties en kunnen dus wijzigen.

C. Wanneer de zelfstandige meer dan 12 maanden arbeidsongeschikt is, dan is er sprake van invaliditeit. Men beschouwd dit dan als een langdurige arbeidsongeschiktheid. Tijdens deze periode ontvangt de zelfstandige een iets hogere uitkering. Om daarop recht te hebben moet de zelfstandige zijn sociale bijdragen betaald hebben voor de vier trimesters die aan de arbeidsongeschiktheid voorafgaan. In deze periode kan ook een zogenaamde ‘inhaalpremie’ verkregen worden. Deze bedraagt 216,50 Euro en wordt samen met de uitkeringen van de maand mei betaald.

Werkhervatting

De ziekte-uitkering kan in bepaalde gevallen gecombineerd worden met een werkhervatting. Vanaf 1 juli 2015 geldt de onderstaande regeling voor toegelaten activiteiten bij zelfstandigen: 

Tweedelig systeem:

 • Toelating met het oog op een volledige werkhervatting:

Als een volledige werkhervatting mogelijk is, kan de adviserende geneesheer de persoon vooraf toelating geven om eender welke activiteit uit te oefenen (oude of nieuwe activiteit, als zelfstandige of als werknemer). Dit voor maximum 6 maanden (verlengbaar tot maximum 18 maanden). De eerste zes maanden krijgt de persoon zijn of haar volledige uitkering. Daarna worden de uitkeringen met 10% verminderd.

 • Toelating zonder het oog op een volledige werkhervatting:

Als een volledige werkhervatting niet meer mogelijk is, kan de adviserend geneesheer de persoon vooraf toelaten om het even welke activiteit uit te oefenen (oude of nieuwe activiteit, als zelfstandige of als werknemer). Deze toelating is alleen mogelijk als arbeidsongeschikt erkend blijft. De adviserend geneesheer moet de arbeidsongeschiktheid controleren op basis van een medisch onderzoek, uitgevoerd om de zes maanden, tenzij elementen in het medisch dossier een onderzoek op een latere datum rechtvaardigen.

De eerste zes maanden krijgt de persoon zijn of haar volledige uitkering. De uitkeringen worden met 10% verminderd vanaf de 7de maand tot het 3de jaar (tenzij de persoon een niet vergoede activiteit uitoefent).

Opgelet: Vermits een erkenning als bijberoep niet mogelijk is, dienen de sociale bijdragen voor een hoofdberoep betaald te worden. Voor mensen met een beperkte activiteit kan dit nogal tegenvallen.

Aangifte

Als uw arbeidsongeschiktheid begint, dan hebt u 14 kalenderdagen om daarvan aangifte te doen (1e dag arbeidsongeschiktheid niet inbegrepen). Voorbeeld: Uw arbeidsongeschiktheid begint op 10 januari = op 24 januari dient de aangifte uiterlijk te gebeuren. Als de laatste dag waarop de aangifte nog kan gebeuren een weekend- of feestdag is, dan hebt u tijd tot en met de eerste werkdag die daarop volgt.  Voor iedere dag van te late indiening gaat er 10% van uw uitkering af. Als u na een periode van arbeidsongeschiktheid terug aan het werk gaat en binnen de 14 dagen opnieuw arbeidsongeschikt wordt, doe dan best aangifte binnen de 2 dagen.

Bij ziekenhuisopname dient de aangifte niet te gebeuren zolang het verblijf daar duurt. Na de opname dient er wel onmiddellijk aangifte gedaan te worden.

Uw ziekenfonds kan in bepaalde gevallen beslissen om uw uitkering toch niet te verlagen.

 

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Personen met een arbeidshandicap die een zelfstandige activiteit uitoefenen (of opstarten) in hoofd- of bijberoep kunnen een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) aanvragen.

Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse Overheid behandelt sinds 1 juli 2016 alle aanvragen en betaalt de premie uit. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) bepaalt enkel nog of een persoon met een arbeidshandicap recht heeft op een VOP en hoeveel die premie bedraagt.

Wie komt in aanmerking?

Om als zelfstandige in hoofd- of bijberoep in aanmerking te komen voor deze premie moet u voldoen aan drie voorwaarden:

 • Woonachtig zijn in Vlaanderen of Brussel;
 • Voldoende bedrijfsactiviteiten aantonen: dat is het geval als het belastbare nettobedrijfsinkomen hoger is dan 15.000 euro op jaarbasis;
 • Een zelfstandige activiteit uitoefenen of starten en een arbeidshandicap hebben, d.w.z.:
  • tijdens de zelfstandige activiteit een erkenning krijgen als persoon met een arbeidshandicap na 30/09/2008;
  • een activiteit als zelfstandige in hoofdberoep starten en voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
   • u kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op een loonkostensubsidie;
   • u kreeg van het VAPH het recht op een verblijf als tehuiswerkende of op een verblijf in een pleeggezin;
   • u kreeg van het VAPH het recht op beschermd, begeleid of zelfstandig wonen;
   • u volgde buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) en u studeerde niet verder;
   • u volgde het secundair inclusief onderwijs (ION) type 2 of geïntegreerd onderwijs (GON) type 4 of type 6;
   • u kreeg van de federale overheidsdienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidsschaal voor volwassenen een erkenning van:
    • minimum 4 punten bij een auditieve handicap;
    • minimum 7 punten bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap;
    • minimum 9 punten bij een visuele handicap;
   • u ontvangt nog kinderbijslag en hebt recht op bijkomende kinderbijslag omwille van uw handicap;
   • u hebt een schriftelijke verklaring van uw arts waarin vermeld wordt welke aandoening u heeft en wat de prognose is;
   • u beantwoordt niet aan één van de bovenstaande voorwaarden, maar de VDAB besloot op basis van een uitgebreid onderzoek dat u toch in aanmerking komt voor een premie.

Omvang steun

De algemene regel is dat de VOP een percentage is van het referteloon. Het wordt gedurende twintig kwartalen toegekend en dat vanaf het kwartaal van de aanvraag. Bij zelfstandigen wordt als referteloon voor de berekening van de VOP het gewaarborgd gemiddeld maandinkomen (GGMMI) als basis genomen. Momenteel bedraagt dat 1.531,93 euro per maand.

 

Periode vanaf kwartaal aanvraag                                       %referentieloon

1ste tot en met 5de kwartaal                                                   40%
6de tot en met20e kwartaal                                                    20%
Per 20 volgende kwartalen                                                      20% (mits goedkeuring VDAB)

 

Het departement WSE betaalt de premie ieder kwartaal op voorwaarde dat er voldoende bedrijfsactiviteit kan worden aangetoond. Dat wordt nagekeken aan de hand van het laatst ontvangen fiscaal aanslagbiljet in de personenbelasting voor het aanslagjaar dat voorafgaat aan de aanvraag van de VOP.

Indien de persoon nog in de opstartfase is of minder dan 1 jaar zelfstandig is, is de toekenning van de VOP afhankelijk van een positieve beoordeling van de zelfstandige activiteit door een door de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, erkende organisatie. De erkende organisatie beoordeelt de zelfstandige activiteit positief voor zover het belastbare nettobedrijfsinkomen van de zelfstandige activiteit tijdens het kwartaal van de aanvraag en tijdens de vier volgende kwartalen hoger is dan 15.000 euro. Dit is het zogenaamde ‘Attest op leefbaarheid’.

Vanaf het voorlaatste kwartaal van de toekenning van de VOP, het 19de kwartaal dus, kan u een gemotiveerde aanvraag indienen bij het departement tot behoud van de VOP. Het departement beslist op basis van de evaluatie door de VDAB over het bedrag en de duurtijd van de VOP.

Opgelet: het fiscaal regime van de premie is als volgt:

 • In de personenbelasting is ze een belastbaar beroepsinkomen,
 • In de vennootschapsbelasting wordt ze vrijgesteld van belastingen op grond van Art. 193bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

 

Aanvraagprocedure

De aanvraag moet sinds 1 juli 2016 ingediend worden bij het Departement Werk en Sociale Economie, Vlaamse ondersteuningspremie – VOP. De formulieren en documenten voor een (elektronische) aanvraag kan u terugvinden via deze link:
http://www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop/formulieren-en-documenten
Voor de berekening van de premie vraagt het departement aan de RSZ(PPO) de nodige gegevens van de DMFA-aangifte.

Contact en informatie

Voor meer informatie over de maatregel zelf kan u terecht bij Departement Werk en Sociale Economie (WSE).
Vlaamse Overheid – Departement Werk en Sociale Economie
Dienst Tewerkstelling (Vlaamse ondersteuningspremie – VOP)
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel 
T

Telefoon: 02 553 08 61

E-mail: vop@wse.vlaanderen.be
www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop

 

Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen:

VDAB betaalt het arbeidsgereedschap en de kledij die je nodig hebt om je werk goed uit te voeren alsook de aanpassingen aan je arbeidspost (ook zaken die vast bij het bedrijf horen en niet kunnen verplaatst worden).

De voorwaarden voor wat betreft materiaal:

 • Het gereedschap, de kledij of de arbeidspostaanpassing is nog niet beschikbaar in je bedrijf, is niet courant in je beroepstak en is noodzakelijk voor je om je werk beter uit te voeren.
 • Je krijgt er geen enkele andere tegemoetkoming voor en de noodzakelijkheid, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en doelmatigheid van de aanpassing staan in verhouding met de kosten ervan.
 • Je mag de tegemoetkoming niet als bedrijfslast inbrengen bij de belastingaangifte.

Kom ik in aanmerking?

Je hebt er recht op als je aan één van volgende voorwaarden voldoet:

 • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op deze tegemoetkoming.
 • Je kreeg van VAPH het recht op een tegemoetkoming voor:
  – hulpmiddelen voor privégebruik, of
  – vervanging of aanvulling van ledematen, romp, wervelzuil, bekken, gehoor, zicht of spraak.
 • Je kreeg op school hulpmiddelen of aanpassingen aan je leeromgeving.
 • Je kreeg van de federale overheidsdienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
  – minimum 4 punten bij een auditieve handicap
  – minimum 7 punten bij een fysieke of visuele handicap
 • Je hebt een schriftelijke verklaring van je arts waarin hij vermeldt welke aandoening je hebt en wat de prognose is.
 • Je beantwoordt niet aan één van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besloot op basis van een uitgebreid onderzoek dat je toch in aanmerking komt.

Hoe vraag ik dit aan? 
Hiervoor verwijzen we je graag door naar de VDAB website. Alle stappen staan daar duidelijk uitgeschreven.
www.vdab.be/arbeidshandicap 

 

Bijstand van een tolk Vlaamse Gebarentaal:

Ben je doof of slechthorend, dan kan je jaarlijks 10 procent van je effectieve werktijd een tolk verkrijgen om je werk (beter) uit te voeren.
VDAB betaalt de volledige kost van de tolk (gepresteerde uren + verplaatsingskosten). Als je daar behoefte aan hebt, kan je een uitbreiding aanvragen van het aantal tolkuren. Dit tot 20% van de effectieve werktijd.

Kom ik in aanmerking?

Je hebt er recht op als je aan één van volgende voorwaarden voldoet:

 • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op bijstand van een doventolk.
 • Je kreeg van VAPH een ticket ‘Vervanging gehoor’.
 • Je kreeg van VAPH de toelating om in het hoger onderwijs beroep te doen op pedagogische hulp omdat je doof of slechthorend bent. Je kreeg de toelating van het departement Onderwijs om beroep te doen op een tolk.
 • Je hebt een schriftelijke verklaring van een neus-, keel- en oorarts dat je een van volgende problematieken hebt
  – Je beste oor heeft een verlies van minimum 70 dB bij tonale audiometrie.
  – Je hebt 70 procent of minder spraakverstaan bij vocale audiometrie.
 • Je beantwoordt niet aan één van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besloot op basis van een uitgebreid onderzoek dat je toch in aanmerking komt.

Hoe vraag ik dit aan?

Hiervoor verwijzen we je graag door naar de VDAB website. Alle stappen staan hier duidelijk uitgeschreven.

https://www.vdab.be/arbeidshandicap/doventolken.shtml

Regelgeving ondernemers


 

Starten als ondernemer

Men kan starten als natuurlijk persoon of als rechtspersoon. Een natuurlijke persoon is een mens van vlees en bloed. Een rechtspersoon is een juridische constructie.

Om te starten dienen de onderstaande administratieve plichtplegingen vervuld te zijn. Voor een natuurlijke persoon zijn dat stappen 1 en 3. De rechtspersoon dient al de volgende stappen te doorlopen :

 

 1. Openen van een financiële rekening

  Deze rekening alleen gebruiken voor de verrichtingen betreffende de beroepsactiviteiten.

 2. Oprichting van een vennootschap

  In de meeste gevallen moet u voor het opstellen van de akte beroep doen op de notaris. De notaris legt de akte neer bij de griffie van de rechtbank van koophandel en bij het registratiekantoor van de belastingdienst.

  Voor te leggen documenten :

  • Financieel Plan
  • Bij inbreng met geld: bewijs van de opening van een rekening op naam van de vennootschap.
  • Bij inbreng met natura: verslag van een bedrijfsrevisor.
 3. Inschrijven bij een ondernemingsloket

  Om een handels- of ambachtsactiviteit uit te oefenen moet u ingeschreven zijn in de KBO.

  Voor te leggen documenten:

  • identiteitsbewijzen
  • bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer
  • bewijs van beroepsbekwaamheid en specifieke vergunningen indien nodig (bvb leurkaart, beroepskaart voor vreemdelingen, …)
  • oprichtingsakte en beheermandaat
 4. Inschrijving bij de administratie van de BTW

De BTW-administratie activeert het ondernemingsnummer als identificatienummer bij de BTW.

 

 1. Aansluiting bij een sociale verzekeringskas en een ziekenfonds

Direct bij de start van de onderneming dient er een aansluiting te gebeuren bij een sociale verzekeringskas en een ziekenfonds.

 

Eenmanszaak of vennootschap?

 

Als zelfstandig ondernemer kan u kiezen tussen een eenmanszaak of een vennootschap. Dit kan bij de start, maar kan ook nog wijzigen nadien.

Voordelen eenmanszaak :

 • Geen formele structuur, u kan beslissen zonder bepalingen of beperkingen.
 • Geen oprichtingskosten en geen minimumkapitaal vereist.
 • Eenvoudige boekhouding volstaat.

 

Nadelen eenmanszaak :

Ondernemers met een eenmanszaak zijn onbeperkt aansprakelijk. Er bestaat geen scheiding tussen hun bedrijfskapitaal en hun privévermogen. Bij faillissement kan het volledig vermogen aangesproken worden. Ook de private-bezittingen komen in aanmerking.

Of dit nadeel groot of klein is, hangt van het risico af. Hoe meer investeringen of voorraden, hoe meer risico. Bij freelancerwerk zal dit bijvoorbeeld veel kleiner zijn.

Natuurlijke personen (in een eenmanszaak) dienen meer belastingen en sociale bijdragen te betalen dan vennootschappen.

 

Voordelen vennootschap :

 • Vennootschappen zijn rechtspersonen die op zich bestaan en een samenwerkingsverband omvatten tussen personen (de vennoten) of eventueel andere rechtspersonen. Ze kunnen dus als een afzonderlijke persoon optreden. De aansprakelijkheid van de individuele ondernemer is beperkt waardoor privézaken (bij faling) buiten schot blijven.
 • Gemakkelijke opvolging : U kan aandelen verdelen of overdragen.
 • Mogelijke fiscale voordelen.
 • Geen automatisch einde wanneer de zaakvoerder wegvalt.

 

Nadelen vennootschap :

 • Er is kapitaal nodig om de rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. Het minimum vereiste kapitaal is afhankelijk van het soort rechtspersoon.
 • De oprichting zelf kost ook geld. Mogelijks dient een notaris ingeschakeld te worden.
 • Er zijn de wettelijke bepalingen die dienen nageleefd te worden. Onder meer een dubbele boekhouding bijhouden, de jaarrekening neerleggen en statuten publiceren.


Opstarten met een werkloosheidsuitkering

Voor bepaalde voorbereidingsactiviteiten kan je  jouw werkloosheidsuitkering behouden. Je moet hiervoor wel een schriftelijke toelating vragen bij de RVA. Met de toelating kan je beschikken over werkloosheidsuitkeringen tijdens de voorbereidingsperiode van jouw eigen zaak.
Toegelaten activiteiten
Niet alle voorbereidingsactiviteiten komen hiervoor in aanmerking. De voorbereidingsactiviteiten die toegestaan zijn voor behoud van de uitkering zijn:

 •      studies met betrekking tot de haalbaarheid van het beoogde project
 •      de inrichting van de lokalen en de installatie van het materiaal
 •      het leggen van de nodige contacten om het project op te starten
 •      het vervullen van de administratieve formaliteiten

Ook de volgende activiteiten zijn toegelaten: marktstudies verrichten, een handelszaak of burelen kopen of huren, vennoten, leveranciers en kredietverleners zoeken, personeel aanwerven (dat men evenwel nog niet mag tewerkstellen), productiegoederen aankopen, stappen ondernemen in verband met het handelsregister, de btw en de sociale zekerheid.

Toelating RVA
Je moet hiervan voorafgaandelijk en schriftelijk aangifte doen bij het werkloosheidsbureau door middel van het formulier C45E, dat je kan verkrijgen bij jouw uitbetalingsinstelling. Vanaf het ogenblik dat je jouw zelfstandige activiteit effectief uitoefent, verlies je het recht op uitkeringen.

Duur van de voorbeeiding
De mogelijkheid om jouw zelfstandige activiteit voor te bereiden is beperkt tot maximum 6 maanden en is éénmalig. Gedurende deze periode dien je beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt.

 

Werkloosheidsuitkering en bijberoep als zelfstandige

Werkloosheidsuitkeringen kunnen gecombineerd worden met een bijberoep onder deze voorwaarden:

 • Je bijberoep bestaat reeds minstens 3 maanden voor je werkloosheid.
 • Steeds aangifte doen van je bijberoep bij de RVA 
 • Het bijberoep mag slechts uitgeoefend worden tussen 18.00 u en 07.00 u. 
 • Het bijberoep mag niet behoren tot een aantal sectoren en/of beroepen: nachtwaker, horeca, bouw, leurder, verzekeringsmakelaar…
 • Je inkomsten uit het zelfstandig bijberoep zijn slechts te cumuleren tot 13,7 Euro per dag. Wat je meer verdient wordt afgetrokken van je werkloosheidsuitkering.

 

Sociale bijdragen

Wanneer je een zelfstandige activiteit uitoefent, dan dien je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. 

Je wordt dan zelfstandige in hoofdberoep als je, naast je zelfstandige activiteit, geen andere of een beperkte activiteit als werknemer of ambtenaar hebt. Een te beperkte activiteit veronderstelt dan dat je per kwartaal minder dan 235 uur presteert en/of niet over een contract van minstens een halftijdse tewerkstelling beschikt. 

 

Er kan echter ook een gelijkstelling met bijberoep verkregen worden wanneer: 

 • je gehuwd bent. Wettelijk samenwonen is niet voldoende. 
 • Je, als weduwnaar/weduwe, een overlevingspensioen trekt. 
 • Je student bent. 
 • Je, als leerkracht, prestaties verricht tussen de 50% en 60%.
 • Je, in al deze gevallen, een bepaald jaarinkomen niet overschrijdt (een kleine 7000 Euro)

In het statuut van bijberoep bouw je geen sociale rechten op (pensioen, enz…).

Het kunnen actief zijn onder het statuut “bijberoep” schept echter bepaalde mogelijkheden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een “aanvraag vermindering van je voorlopige bijdrage” aan te vragen. Dat kan bij je sociaal verzekeringsfonds. Zij beslissen dan of je al dan niet een 0 Euro bijdrage mag betalen. Daarvoor moet je wel dat jaar onder een bepaald inkomen blijven. Als nadien blijkt dat je werkelijk inkomen toch hoger lag, dan rekenen ze je, naast de gewone bijdragen ook verhogingen aan.

Er is dus niet voorzien in een specifiek statuut voor personen met een beperking. Hier gelden dezelfde regels als voor andere zelfstandigen. Wanneer je een inkomensvervangende tegemoetkoming uitgekeerd krijgt en slechts beperkt kunt werken, dien je dus toch sociale bijdragen te betalen als zelfstandige in hoofdberoep. Per kwartaal bedragen die ongeveer 700 Euro.

 

 

Kosteloze sociale zekerheid voor zelfstandigen zonder beroepsinkomen

Volgens de regelgeving dienen zelfstandigen die geen beroepsinkomen hebben omwille van ziekte of ongeval niet te betalen voor de sociale zekerheid. Deze maatregel wordt ook wel eens “gelijkstelling ziekte” genoemd. Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid heb je dan, zonder bijdrageverplichting, verder recht op pensioen, ziekteverzekering en kinderbijslag.

Er zijn drie voorwaarden :

 1. Een eenmanszaak moet volledig stopgezet zijn. Dit dient aan het sociaal verzekeringsfonds gemeld te worden en er dient hen ook een bewijs van stopzetting bezorgd te worden.
 2. Gedurig ten minste 90 dagen zelfstandige geweest zijn en in regel zijn met de bijdragebetaling van het kwartaal dat het kwartaal van de aanvang van de gelijkstelling voorafgaat.
 3. Volledig als arbeidsongeschikt erkend zijn door de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.

 

Het kwartaal waarin de arbeidsongeschiktheid begint en eindigt is er ook geen bijdrage verschuldigd. Er kan gelijkstelling ziekte toegekend worden mits de volgende voorwaarden :

 1. De arbeidsongeschiktheid moet een aanvang nemen in de eerste maand van het kwartaal.
 2. De hervatting mag ten vroegste plaatsvinden in de derde maand van het kwartaal.

Voor een aanvraag “gelijkstelling ziekte” kan je zich richten tot je sociaal verzekeringsfonds. Inspectie van het RSVZ zal bij jou ter plaatse komen om de nodige vaststellingen te doen. Het RSVZ beslist ook over je aanvraag.

 

Alle beroepsactiviteit stopzetten, betekent niet noodzakelijk dat u uw zaak definitief dient stop te zetten. In een eenmanszaak kan je door middel van nihil BTW-aangiftes bewijzen dat je gestopt bent met de beroepsactiviteit. Wanner het om een vennootschap gaat, volstaat het om de kosteloosheid van je mandaat te bewijzen.

 

Bij een hervatting bestaat de mogelijkheid dat men je als starter bekijkt.  Dat hangt af van een aantal regels die we als volgt kunnen samenvatten :

 • Als je in het kwartaal voor de hervatting van de activiteit geen enkele activiteit hebt verricht, bekijkt men je als beginnend zelfstandige.
 • Wanneer je in het kwartaal voor de hervatting wel een activiteit hebt verricht, betaal je verder bijdragen op je inkomen van 3 jaar geleden.

 

Werk als freelancer

Een freelancer is een persoon die zich verbindt om een tijdelijke prestatie te leveren voor een opdrachtgever. Voor sommige mensen is het een droom om zo hun brood te kunnen verdienen :

 • Je eigen baas
 • Thuiswerk ( echter niet altijd mogelijk)
 • Zelf opdrachten kiezen

Maar ook voor de opdrachtgevers zijn er voordelen zoals :

 • De freelancer is een expert in het uitvoeren van de opdrachten waarvoor hij/zij gevraagd worden.
 • Er moeten niet altijd sociale bijdragen betaald worden, waardoor freelancers relatief goedkoop kunnen zijn.
 • Freelancers streven naar kwaliteit. Om nog volgende projecten binnen te halen, dienen zij kwaliteitsvolle resultaten te kunnen voorleggen.

 

HOOFD- EN BIJBEROEP

Voor een freelancer in hoofdberoep zijn de regels de zelfde als deze voor andere zelfstandigen. Wanneer je freelancer in bijberoep bent, kan je in sommige gevallen nog beroep doen op een werkloosheidsuitkering. Maar om deze te kunnen behouden moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden (bvb niet meer dan 4274 Euro per jaar verdienen). Meer info kan je bij de VDAB vinden.

 

KANTOREN

Er bestaan twee verschillende soorten kantoren voor freelancerwerk. Vooreerst heb je de freelanceplatformen. Dit hebben als opdracht om opdrachtgevers en freelancers met elkaar in contact te brengen. Na het betalen van lidgeld vermelden ze je in een database en ontvang je nieuwe vragen voor freelancerwerk in je mailbox.

Anderzijds heb je de payrollbedrijven. Zij zijn een soort interimkantoren voor freelancerwerk. Hun werking wordt verder in deze tekst meer uitgebreid belicht.

 

PAYROLLSYSTEEM

De meeste freelancers hebben het zelfstandigenstatuut. Wens je dit om de één of andere reden niet, dan bestaat de mogelijkheid om beroep te doen op het payrollsysteem. Als freelancer krijg je dan een contract dat vergelijkbaar is met interim. Tussen de opdrachtgever en de freelancer komt er een derde partij bij. Er ontstaat enerzijds een relatie tussen het payrollkantoor en de opdrachtgever en anderzijds tussen het payrollkantoor en de freelancer.

De freelancer krijgt een netto salaris en het is de opdrachtgever die op het brutoloon RSZ-bijdragen zal betalen. Bij een payrollsysteem dient de freelancer dus niet bij een kas voor zelfstandigen aan te sluiten. Het kantoor betaalt steeds het salaris. Ook als de opdrachtgever niet betaalt.

Als freelancer (interimaris) kan je ook genieten van een aantal werknemersvoordelen. Wie meer dan 65 dagen per jaar werkt, krijgt een soort eindejaarspremie. Als het project ten einde is, krijg je een C4-document waarmee je eventueel stempelgeld kunt aanvragen.

De freelancer valt onder het zelfde paritair comité als de opdrachtgever. Bij mogelijke ongevallen is het ook de arbeidsongevallenverzekering van deze laatste die tussenkomt.

 

FREELANCER MET EEN ARBEIDSHANDICAP

Vanuit de infovragen die we binnenkrijgen, begrijpen we dat het fulltimewerken als ondernemer voor veel personen met aan arbeidshandicap een moeilijke, onmogelijke, opdracht is.

Maar deeltijds ondernemen is voor de meesten ook niet mogelijk. Zij krijgen een kleine overheidstegemoetkoming en willen deze aanvullen met een beperkte ondernemersactiviteit, maar een wettelijke erkenning in het statuut “bijverdienste” zit er niet in. Aldus wordt hen de zelfde (hoge) sociale bijdragen gevraagd als deze die voltijds actieve ondernemers aan de overheid verschuldigd zijn.

Mensen zoeken dan een uitweg en sommigen komen in het freelancewerk terecht. Ze verrichten freelancewerk onder de payrollregeling. Een zelfstandigenstatuut is niet nodig. Ingeschreven zijn in een payrollbedrijf, gespecialiseerd in diensten voor freelancewerk, volstaat.

Het payrollbedrijf vraagt een vergoeding (een percentage van je loon) en verzorgt de facturatie. Uiteraard dient er ook belasting betaald te worden. Maar geen sociale bijdragen als ondernemer (en dat scheelt toch een flinke slok op een borrel). Voor andere facetten van de payrollregeling : zie voorheen in deze tekst of neem contact met een gespecialiseerd bedrijf. In België zijn er een beperkt aantal bedrijven voor freelancewerk via payroll. De bekendste zijn Tentoo  ( www.tentoo.be ) en Smart ( www.smartbe.be ).

Onze doelgroep zoekt uitwegen om aan de bak te geraken. Het lijkt ons echter fundamenteel dat de overheid een regeling uitwerkt voor ondernemers met een arbeidshandicap die niet in staat zijn om fulltime beroepsactief te zijn. Zij dienen hun kleine tegemoetkoming te kunnen combineren met een deeltijdse opdracht in hun bedrijf.

 

SCHIJNZELFSTANDIGHEID

Er dienen regels gevolgd te worden opdat men niet als schijnzelfstandige zou gezien worden. Schijnzelfstandigheid is aan de orde wanneer je opdrachtgever gaat functioneren als baas. Een freelancer moet zijn eigen baas zijn en er mag dus geen gezagsrelatie bestaan tussen de opdrachtgever en de freelancer. Er mag enkel sprake zijn van een prestatieverbintenis. Het is aangewezen om een overeenkomst op te stellen waarin de betrokken partijen zich verbinden om op zelfstandige basis samen te werken.

Opeenvolgende opdrachten voor slechts één opdrachtgever kan ook op schijnzelfstandigheid wijzen.

Wanneer er geoordeeld wordt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid (en je dus in het statuut van loontrekkende thuishoort) zal vooral de opdrachtgever het gelag dienen te betalen. De bijdragen voor de sociale zekerheid, een boete en een nalatigheidsinteresten kunnen gevorderd worden.

 

Dienstverlening handicap


 

Centra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling in Vlaanderen

In Vlaanderen helpen GOB’s (Diensten voor Gespecialiseerde Begeleiding, Opleiding en Bemiddeling) mensen met een arbeidshandicap op een duurzame wijze aan het werk. Ze richten zich niet enkel op werkzoekenden, maar ook op werknemers en op hun huidige of toekomstige werkgevers.

Wat zijn de voorwaarden voor een begeleiding bij een GOB als werkzoekende:

 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB.
 • Je hebt een arbeidshandicap.
 • Jouw doel is een tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit als werknemer of zelfstandige.

De GOB’s gaan samen met jou op zoek naar je interesses, je mogelijkheden en je beperkingen. Wat zijn voor jou haalbare taken en functies en wat moet er nog gebeuren om je ideale job te vinden met hierbij oog en advies rond:

 • een takenpakket dat rekening houdt met je beperking.
 • een aangepaste werkplaats & aangepast arbeidsgereedschap.
 • leidinggevenden en collega’s een zicht geven op de implicaties van je beperking op de werkvloer.
 • bestaande tegemoetkomingen waarvoor jij in aanmerking komt.

Interesse of vragen?

Hier vind je de contactgegevens van een GOB in je buurt. Neem vrijblijvend contact op voor meer info of het aftoetsen van je vraag.

Ook voor mensen die reeds werken als werknemer of zelfstandige bestaat er een gespecialiseerd aanbod. Heb je door een beperking of chronische ziekte vragen over je loopbaan? Dan is gespecialiseerde loopbaanbegeleiding iets voor jou.

Wat houdt loopbaanbegeleiding in?

 •  Via een aantal individuele gespreksmomenten, opdrachten of testen wordt er een balans opgemaakt van je loopbaan en krijg je meer inzicht in wat je kan en wil. Je loopbaancoach onderzoekt samen met jou wie je bent, wat je motiveert, wat je goed en minder goed kan, wat je wil en welke jobs bij jou passen.
 • Op basis daarvan stelt je loopbaancoach samen met jou een plan op met daarin acties om iets aan je situatie te veranderen. Zo kom je niet alleen beter te weten wat je wil, maar ook hoe je het kan bereiken. Je loopbaancoach helpt je om de stappen in dit plan uit te voeren en stuurt bij als dat nodig is.
 • Als jij dat wil, kan je loopbaancoach ook samen met jou zoeken naar oplossingen voor je vragen en eventuele problemen in je huidige job.

Voorwaarden:

 • Je bent minimum 1 jaar aan het werk als werknemer of zelfstandige (tijdens de voorbije 24 maanden).
 • Je woont of werkt in Vlaanderen of het Brussels gewest.
 • Het is langer dan 6 jaar geleden dat je gesubsidieerde loopbaanbegeleiding volgde.

Voor een pakket van 4 uur betaal je 40 euro (maximaal 2 pakketten) via een loopbaancheque die je kan aanvragen bij VDAB.  

Uitgebreidere info over wat de GOB’s voor jou kunnen doen: www.fegob.be

 

VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft onder meer de volgende opdrachten :

 • Uitwerken en evalueren van het beleid voor personen met een handicap op het vlak van zorg en ondersteuning.
 • Behandelen van aanvragen voor financiële tussenkomst betreffende hulpmiddelen en aanpassingen aan woning en wagen.
 • Toekennen van persoonlijke assistentiebudgetten en toezien op de besteding ervan.
 • Erkennen van diensten en voorzieningen.

www.vaph.be  

 

Ondersteuning thuis en op de werkvloer

 

1. Drie verschillende vormen van assistentie

Ondersteuning via diensten

Kenmerken

Ondersteuner wordt ingezet door de dienst

 • Geen werving nodig en geen loonadministratie
 • PMH kiest de ondersteuner niet

 

Dienst staat in voor de vorming van ondersteuner

 • Handicapspecifiek
 • Verzorgend
 • Emancipatorisch

 

Dienst bepaalt richtlijnen en taken waarvoor ondersteuner wordt ingezet

 • Meeste taken zijn beperkt tot thuissituatie

 

Dienst spreekt uren en frequentie af

 • Enkel wanneer PMH zelf thuis is
 • In functie van bezetting van ondersteuners binnen de dienst

 

Dienst bepaalt de verloning van de ondersteuning

 • Prijs van ondersteuning die wordt aangerekend is vaak gebaseerd op eigen inkomen van PMH

 

Voorbeelden

 • Gezinszorg
 • Thuisverpleging (RIZIV)
 • Klusjesdienst
 • Minder Mobiele Centrale voor vervoer / Taxi Hendriks
 • Poetsdienst (mogelijk via dienstencheques)
 • Wijkklussen (vroegere PWA diensten)
 • Diensten Persoonlijke Assistentie (vanuit VAPH aanbieders)

 

Opdrachtgever van ondersteuning

Kenmerken

PMH is geen werkgever

 • PMH betaalt geen gewaarborgd loon bij ziekte
 • PMH betaalt geen opzegvergoeding aan ondersteuner bij stop samenwerking

 

PMH is wel opdrachtgever

 • PMH bepaalt taken, ook buitenshuis
 • PMH heeft ook vat op bepaling van aantal uren/week en frequentie
 • Ondersteuner kan door PMH gekozen/aangebracht worden
 • Ondersteuner is flexibel in te zetten (tijd en plaats)

 

Ondersteuner is geen personeelslid van PMH

 • Geen verantwoordelijkheden ivm RSZ en tewerkstelling
 • Geen overeenkomst met de PMH, dan wel met dienst
 • Administratie voor PMH is beperkt
 • Kosten worden vergoed via factuur zoals afgesproken tussen PMH en dienst die de ondersteuner inzet

 

Voorbeelden

Assistentie via uitzendkantoor

 • Flexibel in te zetten, ook tijdens weekends, zondagen,…
 • Opgeleid en verzekerd door uitzendkantoor
 • Minimaal blokken van 3u/dag
 • Inkomsten van ondersteuner, volwaardig loon

 

Assistentie via vrijwilligersservice

 • Inkomsten onbelastbaar voor ondersteuner maar laag
  • Max 34 euro/dag per VW
  • Max 1361 euro/jaar per VW
 • Geen vaste afspraken, geen vast engagement
 • Taken beperkt als VW

 

Assistentie via wetgeving bijklussen via platform deeleconomie (vb. Helpper)

 • Ondersteuner is een Helpper, PMH is Helppie
 • Via digitaal platform matchen
 • Iedereen kan een helpper worden. Alle helppers worden gescreend door Helpper
 • De helpper kan onder de wetgeving bijklussen max. 6130 euro/jaar onbelast bijklussen. Dit komt neer op gemiddeld 13u/week mocht de helpper iedere week van het jaar helpen
 • Een helpper is geen vrijwilliger, hij ontvangt een bijverdienste (geen loon)
 • De administratie en verzekering wordt geboden door het platform Helpper
 • De helppie betaalt:
  • eenmalig 10 euro bij de inschrijving
  • 9 euro/ uur of 4,5 euro/30 min
 • Met PVB of PAB 10 euro/maand met prestaties
 • De helpper ontvangt 7 euro/uur of 3,50 euro/30min
 • 2 euro gaat naar verzekerings- en administratieve kosten

 

Werkgever van ondersteuning

Kenmerken

PMH meer eigen regie, meer plichten en verantwoordelijkheden

 • PMH kiest de persoon die hij/zij tewerkstelt
 • Rechtstreekse onderhandeling ondersteuningskost tussen PMH en ondersteuner
 • PMH bepaalt soort taken, plaats en frequentie
 • PMH is verantwoordelijk voor alle administratie, de tewerkstelling en de concrete afspraken met ondersteuner

 

Voorbeelden

Assistent is werknemer van PMH

 • Tewerkstelling via overeenkomst en aansluiting met sociaal secretariaat, PC 337
  • Arbeidsovereenkomst
  • Studentencontract
  • Takenovereenkomst
 • Korting RSZ bij eerste 5 werknemers

 

Assistent is zelfstandige via overeenkomst en ondernemingsnummer

 • Ondernemingsnummer moet NACE code vervatten die zorg gerelateerd is (8810x)
 • Therapeuten – mits attestering geen tussenkomst RIZIV
 • Ondernemingsnummer moet gerelateerd zijn aan de taak (ramenwasser / klusser / vervoer)

 

Assistent is iemand die bijklust van burger tot burger

 • Assistent moet minimaal 4/5evaste job hebben, zelfstandig of gepensioneerd zijn
 • Assistent mag max 500 euro/maand onbelastbaar bijklussen en jaarlijks 6130 euro/jaar
 • Assistent moet zelf inkomsten aangeven en moet zelf voor een verzekering zorgen

 

Assistent via Flexi-Job

 • Enkel als PMH zelf een bedrijf heeft in activiteit waar Flexi-Job mogelijk is

 

2. Andere bronnen van ondersteuning

Gebarentolken voor mensen met auditieve handicap

 • Vraag lijkt groter dan aanbod
 • Moet steeds aangevraagd en ingepland worden
 • Beperkt aantal uren per persoon

 

Hulpmiddelen via VAPH

 • VAPH Referte lijst
 • Speciale Commissie indien niet in Referte lijst

 

Werkpost aanpassingen via VDAB

 • Arbeidshandicap
 • Heel specifiek, verschillend van ergonomie
 • Specifiek voor werk

 

3. Financiële bronnen voor ondersteuning

VOP aan te vragen bij de Vlaamse overheid (Departement Werk en Sociale Economie – WSE)

 • Betoelaging voor rendementsverlies bij personen met arbeidshandicap
 • Vrij te besteden
 • Voor werknemers met arbeidshandicap = percentage van loon
 • Voor ondernemers met arbeidshandicap = percentage van Gewaarborgd Gemiddeld Maandinkomen (gedurende twintig kwartalen)
 • Beide betoelagingen zijn degressief in tijd

 

Mantelzorgpremie via Vlaamse Zorgkas

 • 130 euro/maand
 • Minimaal 35 ptn op BEL schaal
 • Besteding niet te verantwoorden

 

BOB via Vlaamse Zorgkas (300 euro/maand)

 • Voorlopig geen aanvraagprocedure
  • Enkel een beperkt aantal heel langwachtende
  • Besteding niet te verantwoorden

 

PVB Zorgbudget vanuit het VAPH

 • 12 budget categorieën van 10’-87’
 • Meer dan 14.000 wachtenden
 • Momenteel toekenning op basis van schrijnendheid
  • Actieve persoon met netwerk?
  • PMH die werkt?
 • Niet combineerbaar met BOB of Mantelzorgpremie
 • Besteding moet verantwoord worden
  • administratieve en inhoudelijke inspectie
 • Overeenkomsten van assistentie en taken van assistenten vereisen goedkeuring VAPH

Dienstverlening ondernemers


 

Ondernemingsloket

Als startende ondernemer ben je verplicht je onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en een ondernemingsnummer aan te vragen. Dit geldt zowel voor handelaars, handelsvennootschappen als vrij beroepen. Een ondernemingsnummer vraag je aan via een erkend ondernemingsloket. (zie links)

Nadat jouw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, dien je een btw-identificatie aan te vragen. Ook hiervoor kan je terecht bij het Ondernemingsloket. Op dit moment dien je het btw-stelsel aan te geven waarvoor je opteert: de gewone regeling, maandelijkse aangiftes, het vrijstellingsregime, het forfaitair stelsel, enz.

Andere vergunningen of registratie voor bepaalde activiteiten

Voor verschillende beroepen gelden bijkomende verplichtingen. Afhankelijk van de activiteit en van de specifieke kenmerken van de onderneming zijn extra passende vergunningen of een registratie nodig. Voorbeelden zijn: de milieuvergunning, de registratie voor aannemers, exportvergunning, vergunning voor fabriceren of in de handel brengen van voedingswaren, enz. Ook voor dienstverlenende beroepen gelden meestal specifieke reglementeringen. Zij vragen een erkenning aan via hun orde of beroepsinstituut. Ook meer info hierover vind je bij een ondernemingsloket.

 

Sociaal secretariaat

Wanneer u een zelfstandige activiteit begint die de aanwerving van personeel vergt, moet u een aantal administratieve formaliteiten vervullen die door de sociale wetgeving worden opgelegd. Het kan dus nuttig zijn een beroep te doen op een erkend sociaal secretariaat om die ingewikkelde stappen in uw plaats te vervullen.

Concreet voert een sociaal secretariaat verschillende taken uit, waaronder: 

 •  verwerking van de gegevens met betrekking tot de lonen en de premies alsook de berekening ervan
 • de inschrijving bij een kinderbijslagfonds en een jaarlijkse vakantiekas
 • de aangiften bij de belastingen voor de bedrijfsvoorheffing en de driemaandelijkse aangiften en betalingen aan de RSZ
 • de opstelling van arbeidscontracten, het personeelsregister, verschillende sociale documenten (loonfiche, individuele rekening, vakantieattest …)

Coaching en financiering

De subsidiedatabank van Agentschap Innoveren en Ondernemen biedt een overzicht van de belangrijkste subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Subsidie voor opleiding, advies, technologieverkenning of coaching. Als kmo kun je via de kmo-portefeuille van het Agentschap Innoveren en Ondernemen online een subsidie aanvragen voor opleiding, advies, technologieverkenning en coaching.

Op zoek naar een mix van financiering: FINMIX. Projecten waarbij het klassieke bankkrediet alleen niet volstaat zijn bij het initiatief FINMIX van het Agentschap Innoveren en Ondernemen aan het juiste adres. 

Participatiefonds Vlaanderen en PMV. Ben je op zoek naar middelen om een zelfstandige activiteit op te starten of uit te breiden? Participatiefonds Vlaanderen verschaft leningen tegen voordelige voorwaarden.

Winwinlening. Heb je een familielid of vriend die gelooft in jou en je project? En is hij bereid om te investeren in jouw onderneming? De Winwinlening is een interessante financieringsvorm.

MicroStart verleent microkredieten, aangevuld met begeleiding en coaching, aan mensen die bij de traditionele banken geen financiering vinden.

Impulskrediet wil (startende) ondernemers die niet bij een bank terecht kunnen de nodige financiering bieden om hun eigen zaak te kunnen opstarten of verder uit te bouwen.

De Vlaamse Kredietbemiddelaar: Ondernemers die problemen hebben bij de financiering van hun zaak kunnen bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar terecht. Deze dienst probeert dan, via een neutrale aanpak, een oplossing te zoeken voor een dergelijk dossier. De tussenkomst is gratis. 
http://www.vlaio.be

 

Sociaal verzekeringsfonds

Elke zelfstandige dient verplicht aan te sluiten bij één van de 11 sociale verzekeringsfondsen in België. De belangrijkste taak van deze sociale verzekeringsfondsen is het innen van de sociale bijdragen van de zelfstandige. Een andere belangrijke taak van een sociaal verzekeringsfonds is haar klanten informeren en inlichten over de sociale rechten en verplichtingen. De sociaal verzekeringsfondsen verrichten hun taken in opdracht van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen de Zelfstandigen (RSVZ). Het RSVZ valt onder de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken ( FOD Sociale Zaken). Door u aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en bijdragen te betalen als zelfstandige in hoofdberoep, verzekert u zich van eigen sociale rechten, zoals bijv. pensioenopbouw, verzekering voor medische zorgen, recht op kinderbijslag, … ( uw “sociaal statuut”).

 

Starterslabo

Starterslabo heeft als doelstelling om kandidaat-ondernemers voor te bereiden op een zelfstandige activiteit in hoofdberoep. Het aftasten van de ondernemingsmogelijkheden en begeleiding bij activiteiten ter voorbereiding van een eigen zaak behoren tot de kernopdrachten. De begeleiding gebeurt voornamelijk via het aanbieden van reeksen workshops en opleidingen. Niet-werkende werkzoekenden en mensen uit de zogenoemde kansengroepen zijn hun doelpubliek. 

Naast de andere workshops wordt er onder de naam ‘Labo’ onder meer een traject van een 18-tal maanden aangeboden om een eigen onderneming op te zetten. Dat traject bestaat uit twee delen : een voorbereidingsfase (van maximum 6 maanden) en een facturatiefase.
Tijdens de facturatiefase start u reeds uw ondernemersactiviteiten. U dient echter in deze fase uw aankopen en verkopen te laten gebeuren onder de noemer van Starterslabo en ook hun btw-nummer te gebruiken. Gezien deze situatie is het dan ook niet mogelijk om een onderneming op te starten met zware investeringen en/of lange termijnverbintenissen.

Volgens uw eigen situatie is het mogelijk om tijdens het traject, gedeeltelijk of volledig, een werkloosheidsuitkering te blijven ontvangen.

www.starterslabo.be 

 

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Agentschap Innoveren en Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers. Zij kunnen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen terecht voor informatie over financiering, subsidies, vergunningen. Het Agentschap ondersteunt het starten, de groei en de bedrijfscontinuïteit van ondernemingen. Ook hulp bij de zoektocht naar bedrijfshuisvesting is een dienst van het Agentschap. Het werkt hiervoor samen met tal van partners om al deze facetten van het ondernemerschap te stimuleren.

U kan bij hen terecht voor de volgende vragen:

 • U bent als ondernemer op zoek naar steun bij de Vlaamse overheid?
 • U wil meer weten over formaliteiten en vergunningen?
 • U zoekt een vestigingsplaats of uitbreidingsmogelijkheden?
 • U zoekt financiering voor het starten van uw onderneming of voor een nieuw project?
 • U wil innoveren met de hulp van de overheid?
 • U wil investeren in milieu- of energievriendelijke technologie?
 • U zoekt begeleiding bij een dossier?

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen gidst u in alle vertrouwelijkheid doorheen het overheidslandschap.

Contact informatie
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T  0800 20 555
info@agentschapondernemen.be
www.agentschapondernemen.be 

 

Participatiefonds Vlaanderen (PMV)

PMV financiert ondernemers die actief zijn in Vlaanderen. Afhankelijk van de situatie of het doel van de onderneming in kwestie levert PMV financiering op maat: risicokapitaal, waarborgen voor bedrijfskredieten, voordelige leningen en investeringen via externe fondsen. Zeker het vermelden waard zijn haar voordelige leningsproducten:

 1. De startlening is een lening van maximum 100 000 euro voor starters die ten hoogste 4 jaar actief zijn.
 2. De KMO-cofinanciering is een achtergestelde lening van maximum 350 000 euro. Bestemd voor starters en bestaande ondernemingen. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering. 

SYNTRA VLAANDEREN

Syntra Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid. Samen met vijf erkende centra vormt Syntra Vlaanderen het Syntra-netwerk. Opleiden van ondernemers is hun kernopdracht. De vijf erkende vormingscentra zijn : 

 • Syntra Antwerpen en Vlaams Brabant
 • Syntra Brussel
 • Syntra Limburg
 • Syntra Midden-Vlaanderen
 • Syntra West

De centra hebben statutair een autonome structuur. In totaal hebben ze samen 26 campussen in Vlaanderen en Brussel.

Naast de klassieke opleidingen voor ondernemers en kmo-medewerkers richt Syntra zich ook naar een aantal specifieke groepen. Zo kunnen jongeren tussen 15 en 25 jaar één dag in de week les volgen in een Syntra-campus en vier dagen een vak onder de knie krijgen bij een ondernemer.

Tevens heeft Syntra Vlaanderen medewerkers in dienst die zich richten naar kansengroepen (waaronder personen met een handicap). Het is de bedoeling om de drempels tot de ondernemersvorming weg te nemen en aldus de deur naar het ondernemerschap te openen.

www.syntravlaanderen.be

 

Fiscale Bemiddelingsdienst

Indien u een ernstig geschil hebt met de federale belastingadministratie, dan kunt u een beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst. Dit is een onafhankelijke dienst die onpartijdig bemiddelt. Zij proberen uw standpunten met deze van de belastingadministratie te verzoenen. Uiteraard gebeurt dit binnen de normen van de wetgeving.

Meer info en contactgegevens: www.fiscalebemiddeling.be 

 

Ombudsfin

Ombudsfin vzw is bevoegd voor klachten bij een geschil met een financiële instelling.

Meer info en contactgegevens: www.ombudsfin.be 

Links


 

Subsidiedatabank Agentschap Ondernemen

Via de Subsidiedatabank biedt het Agentschap Ondernemen basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provincale, Vlaamse, federale en Europese overheden.
www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank

 

Participatiefonds Vlaanderen

Participatiefonds Vlaanderen financiert, afhankelijk van de situatie of het doel van de onderneming, ondernemers die actief zijn in Vlaanderen.
www.pmv.eu

 

Toegankelijkheid Gebouw

Regelgeving toegankelijkheid van publieke gebouwen en handboek toegankelijkheid
www.toegankelijkgebouw.be

 

Meer mobiel

Dé wegwijzer naar alle informatie over vervoer voor mensen met een beperking en ouderen
www.meermobiel.be

 

Gebruikersoverleg Handicap, chronische ziekte en arbeid

Platform dat organisaties van personen met handicap en chronische ziekte samenbrengt. Bedoeling is om beleidsmaatregelen rond arbeid vanuit de specifieke betrokkenheid kritisch te bekijken en bij te sturen waar dit aangewezen is.
www.handicapenarbeid.be

 

GRIP

GRIP is een burgerrechtenorganisatie van – en voor – mensen met een handicap. Hun doel is gelijke rechten en kansen voor iedereen.
www.gripvzw.be

 

GTB

GTB begeleidt werkzoekenden met een handicap die overwegen zelfstandige te worden in hun mogelijk individueel traject naar ondernemerschap.
www.gtb-vlaanderen.be

 

Hefboom

Met het Impulskrediet kan Hefboom ondersteuning verlenen aan mensen die voor het starten of uitbouwen van hun onderneming niet bij een bank terecht kunnen.
www.hefboom.be

 

Syntra Vlaanderen

Syntra Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat instaat voor ondernemersvorming. Syntra heeft campussen op verschillende plaatsen in Vlaanderen.
www.syntravlaanderen.be

 

VDAB – Provinciale diensten arbeidshandicapspecialisatie

Kunnen voor zelfstandigen met een handicap arbeidspostaanpassingen en rendementsverlies (via VOP-vergoeding) betoelagen.
www.vdab.be

 

Unia

Dit centrum staat mensen bij die menen dat hun rechten zijn geschonden. Het volgt ook de toepassing van het VN-verdrag voor personen met een handicap in België op.
www.unia.be

 

Fegob

Federatie van centra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB’s).
www.fegob.be

 

VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) staat onder meer in voor het toekennen van assistentiebudgetten. Het betoelagen van hulpmiddelen en aanpassingen, die niet rechtstreeks met tewerkstelling te maken hebben, behoort ook tot hun opdracht.

www.vaph.be 

 

De Vlaamse Kredietbemiddelaar

Ondernemers die problemen hebben bij de financiering van hun zaak kunnen bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar terecht.

http://www.vlaio.be

 

Doof Vlaanderen

Doof Vlaanderen is een federatie van Vlaamse dovenorganisaties. Hun missie is de gelijkwaardigheid en de ontplooiing verkrijgen van dove personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal.

http://www.doof.vlaanderen/

Veelgestelde vragen